QSBASE1

X1 LCD

../../_images/X1.png

X1 pin assignment

X1 Function QS Pin QS Pad Remarks
1 /RESET NC   not connected
2 /RST NC   not connected
3 B5 76 LCDB7  
4 B4 75 LCDB6  
5 B3 74 LCDB5  
6 B2 73 LCDB4  
7 B1 72 LCDB3  
8 B0 71 LCDB2  
9 VSS   /  
10 G5 69 LCDG7  
11 G4 68 LCDG6  
12 G3 67 LCDG5  
13 G2 66 LCDG4  
14 G1 65 LCDG3  
15 G0 64 LCDG2  
16 VSS   /  
17 R5 63 LCDR7  
18 R4 62 LCDR6  
19 R3 61 LCDR5  
20 R2 60 LCDR4  
21 R1 59 LCDR3  
22 R0 58 LCDR2  
23 VSS   /  
24 DCLK 56 LCDCLK  
25 /WAKE NC   not connected
26 HSYNC 55 LCDHS  
27 VSYNC 54 LCDVS  
28 ENB 53 LCDDE  
29 POWERCTRL 77 DISEN  
30 VDD      
31 VSS      
32 VSS      
33 VCC      
34 VCC      
35 /INT 7 I2C1_INT  
36 LEDCTRL 78 DISPBL  
37 SCL 5 I2C1_SCL  
38 NC     not connected
39 SDA 6 I2C1_SDA  
40 NC     not connected

X10 DEBUG UART

../../_images/X10.png

X10 pin assignment

X1 QS Pin QS Pad Remarks
1 GND    
2 NC   not connected
3 NC   not connected
4 89 RXD  
5 90 TXD  
6 NC   not connected

JTAG Header

../../_images/JTAG.png

JTAG pin assignment

Pin Signal Pin Signal
1 3V3 2 3V3
3 JTAG_TRST 4 GND
5 JTAG_TDI 6 GND
7 JTAG_TMS 8 GND
9 JTAG_TCK 10 GND
11 NC 12 GND
13 JTAG_TDO 14 GND
15 POR 16 GND
17 NC 18 GND
19 NC 20 GND

Test Pad Numbering

../../_images/testpads1.png
../../_images/testpads.png